Vilkår og betingelser

 

Artikkel 1 - Definisjoner

I disse vilkårene :

Refleksjonstid: perioden som forbrukeren kan bruke sin tilbaketrekningsrett;

Forbruker: Den naturlige personen som ikke handler i utøvelse av et yrke eller næringsliv og inngår en avstandsavtale med gründeren;

Dag: Kalenderdag;

Utholdenhetstransaksjon: En avstandsavtale med hensyn til en serie produkter og/eller tjenester, hvis levering og/eller kjøpsplikt er spredt over tid;

Bærekraftig dataregner: Alle måter som gjør det mulig for forbrukeren eller gründeren å lagre informasjon som personlig blir adressert til ham på en måte som gjør fremtidig konsultasjon og uendret reproduksjon av den lagrede informasjonen som mulig.

Rett for tilbaketrekning: muligheten for forbrukeren til å avstå fra avstandsavtalen innen avkjølingsperioden. 

Entreprenør: Den naturlige eller juridiske personen som tilbyr produkter og/eller tjenester eksternt til forbrukerne;

Ekstern avtale: En avtale der i sammenheng med et system for salg av produkter og/eller tjenester organisert av gründeren, opp til og med konklusjonen av avtalen, brukes kun av en eller flere teknikker for avstandskommunikasjon;

Teknologi for fjernkommunikasjon: betyr at det kan brukes til å avslutte en avtale, uten at forbrukeren og gründeren samtidig blir oppfylt i samme rom.

Generelle vilkår og betingelser: De nåværende generelle vilkårene for gründeren 

Artikkel 2 - gründerens identitet

E-postadresse: info@wesa-norge.com 

Handelskammernummer: 83924981 

​​Artikkel 3 - Brukbarhet

Disse generelle vilkårene gjelder for alle tilbud fra gründeren og for enhver avstandsavtale og pålegg mellom gründer og forbruker.

Før avstandsavtalen er inngått, vil teksten til disse generelle vilkårene bli gjort tilgjengelig for forbrukeren. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen konkluderes, vil det bli indikert at de generelle vilkårene og betingelsene kan sees på gründeren, og de vil bli sendt gratis så snart som mulig på forespørsel fra forbrukeren.

Hvis avstandsavtalen er inngått elektronisk, i motsetning til forrige avsnitt, og før avstandsavtalen er konkludert, kan teksten til disse generelle vilkårene gjøres tilgjengelig for forbrukeren elektronisk på

På en slik måte at den kan lagres på en enkel måte av forbrukeren på en bærekraftig databærer. Hvis dette ikke er rimelig mulig, før avstandsavtalen konkluderes, vil det bli indikert hvor Generelle vilkår og betingelser kan tas i betraktning elektronisk, og at de vil bli sendt gratis elektronisk eller på en annen måte på forespørsel fra forbrukeren.

I tilfelle spesifikke produkt- eller tjenesteforhold gjelder i tillegg til disse generelle vilkårene, bruker andre og tredje ledd Mutatis Mutandis og forbrukeren kan i tilfelle motstridende generelle vilkår og betingelser Stol alltid på gjeldende bestemmelse som er den mest gunstige for ham.

Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkårene er helt eller delvis ugyldige eller blir annullert når som helst, vil avtalen og disse vilkårene fortsette å bli erstattet og den aktuelle bestemmelsen vil bli erstattet i gjensidig konsultasjon med en bestemmelse om at den Omfanget vil nærme seg så mye som mulig av originalen.

Situasjoner som ikke er regulert i disse generelle vilkårene, må vurderes "i Ånden" av disse generelle vilkårene.

Usikkerheter om forklaringen eller innholdet i en eller flere bestemmelser i våre forhold må forklares "i Ånden" av disse generelle vilkårene.

Artikkel 4 - Tilbudet

Hvis et tilbud har en begrenset periode med gyldighet eller er underlagt forhold, vil dette eksplisitt bli angitt i tilbudet.

Rekkevidden er uten forpliktelse. Gründeren har rett til å endre og justere tilbudet. 

Tilbudet inneholder en komplett og nøyaktig beskrivelse av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Beskrivelsen er tilstrekkelig detaljert for en god vurdering av Tilbud mulig av forbrukeren. Hvis gründeren bruker Bilder er en sannferdig fremstilling av produktene og/eller tjenestene som tilbys. Åpenbare feil eller tilsynelatende feil i tilbudet binder ikke gründeren. 

Alle bilder, spesifikasjonsdata i tilbudet er indikasjon og kan ikke være en grunn til kompensasjon eller oppsigelse av avtalen.

Bilder med produkter er en sannferdig fremstilling av produktene som tilbys. Gründer kan ikke garantere at de viste fargene nøyaktig vil samsvare med de virkelige fargene på produktene.

Hvert tilbud inneholder slik informasjon at det er klart for forbrukeren hva rettighetene og pliktene er knyttet til aksept av tilbudet. Dette bekymrer seg spesielt:

Prisen, med unntak av å rydde kostnader og inngangsvat. Disse merkostnadene vil være for kontoen og risikoen for kunden. Post- og/eller budtjenesten vil bruke den spesielle ordningen for post- og budtjenester med hensyn til importen. Denne forskriften gjelder når varene blir introdusert i EUs destinasjonsland, noe som også er tilfelle i nåtiden. Post- og / eller budtjenesten intensiverer merverdiavgift (enten det er sammen med ladekostnadene som belastes) med mottakeren av varene;

eventuelle fraktkostnader; 

Måten avtalen vil bli inngått på og hvilke handlinger som kreves for dette;

Hvorvidt gjelder retten til tilbaketrekning;

metoden for betaling, levering og utførelse av avtalen;

perioden for aksept av tilbudet eller perioden gründeren garanterer prisen;

Mengden av avstanden for fjernkommunikasjon hvis kostnadene ved bruk av ekstern kommunikasjonsteknologi beregnes på et annet grunnlag enn den vanlige grunnleggende hastigheten for kommunikasjonsmidlene;

om avtalen er arkivert etter konklusjonen, og i så fall hvordan den kan konsulteres for forbrukeren;

Måten forbrukeren, før han konkluderer med avtalen, kan sjekke informasjonen som ble gitt av ham i sammenheng med avtalen og gjenopprette den om ønskelig;

Eventuelle andre språk der avtalen, i tillegg til nederlandske, kan konkluderes;

Oppførselskoder som gründeren har utsatt seg for og måten forbrukeren kan konsultere disse oppførselskodene elektronisk; og

Minimumsvarigheten av avstandsavtalen i tilfelle en varighetstransaksjon. Valgfritt: Tilgjengelige størrelser, farger, type materialer.

Artikkel 5 - Avtalen

Avtalen er inngått, med forbehold om bestemmelsene i punkt 4, på aksept av forbrukeren av tilbudet og overholdelsen av vilkårene som er satt med den.

Hvis forbrukeren har akseptert tilbudet elektronisk, vil gründeren umiddelbart bekrefte mottak av aksept av aksept av aksept av by på. Så lenge mottakelsen av denne aksept ikke er bekreftet av gründeren, kan forbrukeren si opp avtalen.

Hvis avtalen konkluderes elektronisk, vil gründeren iverksette passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre elektronisk overføring av data og

Han sikrer et trygt nettmiljø. Hvis forbrukeren kan betale elektronisk, vil gründeren ta passende sikkerhetstiltak for dette.

Gründeren kan - innenfor de juridiske rammene - informere seg selv om forbrukeren kan oppfylle sine betalingsforpliktelser, så vel som alle disse fakta og faktorer som er viktige for en ansvarlig samtale av avstandsavtalen. Hvis På bakgrunn av denne etterforskningen har gründer god grunn for ikke å inngå avtalen, har han rett til å nekte en ordre eller forespørsel eller ved å legge ved spesielle forhold til implementeringen.

Gründeren vil være følgende informasjon med produktet eller tjenesten til forbrukeren,

Skriftlig eller på en slik måte at den kan lagres av forbrukeren på en tilgjengelig måte på en bærekraftig datarselskap, send:

 1. Besøksadressen til gründerens beliggenhet der forbrukeren kan gå med klager;
 2. forholdene under og måten forbrukeren kan bruke tilbaketrekningsretten, eller en klar rapport om utelukkelse av tilbaketrekningsretten;
 3. informasjonen om garantier og eksisterende tjeneste etter kjøp;
 4. Informasjonen som er inkludert i artikkel 4 paragraf 3 i disse betingelsene, med mindre gründeren allerede har gitt denne informasjonen til forbrukeren før gjennomføringen av avtalen;
 5. Kravene til kansellering av avtalen hvis avtalen har en varighet på mer enn ett år eller er en ubestemt varighet.

I tilfelle en varighetstransaksjon, gjelder bestemmelsen i forrige avsnitt bare den første leveransen.

Hver avtale inngås under de suspensive forholdene med tilstrekkelig tilgjengelighet av de aktuelle produktene.

Artikkel 6 - Rett for tilbaketrekning

Når vi kjøper produkter, har forbrukeren muligheten til å oppløse avtalen i 14 dager uten å gi grunner. Denne avkjølingsperioden starter dagen etter mottak av produktet av forbrukeren eller en på forhånd av forbrukeren utpekt representant og kunngjort til gründeren.

I løpet av avkjølingsperioden vil forbrukeren håndtere produktet og emballasjen med omhu. Han vil bare pakke ut eller bruke produktet i den grad i den grad det er nødvendig å kunne vurdere om det ønsker å beholde produktet. Hvis han bruker retten til tilbaketrekning, vil han returnere produktet med alt levert tilbehør og - hvis det er rimelig mulig - i den opprinnelige tilstanden og emballasjen til gründeren, i samsvar med de rimelige og klare instruksjonene gitt av gründeren.

Hvis forbrukeren ønsker å benytte seg av sin tilbaketrekningsrett, er han forpliktet til å gjøre dette kjent for gründeren innen 14 dager, etter å ha mottatt produktet. Forbrukeren må gjøre det kjent gjennom en skriftlig melding/e-post. Etter at forbrukeren har gjort kjent for å benytte seg av sin tilbaketrekning, må kunden returnere produktet innen 14 dager. Forbrukeren må bevise at de leverte varene er returnert i tid, for eksempel ved hjelp av bevis på forsendelse.

Hvis det etter slutten av tidsfrister nevnt i punkt 2 og 3 ikke har gjort kjent for å benytte seg av hans tilbaketrekningsrett. Produktet har ikke kommet tilbake til gründeren, kjøpet er et faktum.

Artikkel 7 - Kostnader i tilfelle tilbaketrekning

Hvis forbrukeren bruker sin tilbaketrekningsrett, er kostnadene for å returnere produktene for forbrukerens konto.

Hvis forbrukeren har betalt et beløp, vil gründeren tilbakebetale dette beløpet så snart som mulig, men senest 14 dager etter tilbaketrekning. Tilstanden er at produktet allerede er mottatt av nettforhandleren eller avgjørende bevis på fullstendig avkastning.

Artikkel 8 - Ekskludering av tilbaketrekningsretten

Gründeren kan utelukke forbrukerens tilbaketrekning for produkter som beskrevet i punkt 2 og 3. Utelukkelse av tilbaketrekningsretten gjelder bare hvis Entreprenør har tydelig uttalt dette i tilbudet, i det minste i tid før avtalen.

Ekskludering av tilbaketrekningsretten er bare mulig for produkter:

 1. som er etablert av gründeren i samsvar med forbrukerens spesifikasjoner;
 2. som tydeligvis er personlige;
 3. Det kan ikke returneres av deres natur;
 4. som kan ødelegge eller eldes raskt;
 5. hvorav prisen er bundet av svingninger på finansmarkedet som gründeren ikke har noen innflytelse på;
 6. for individuelle aviser og magasiner;
 7. For lyd- og videoopptak og dataprogramvare som forbrukeren har brutt forseglingen;
 8. For hygieniske produkter hvis forbrukere har brutt seglet.

Ekskludering av tilbaketrekningsretten er bare mulig for tjenester:

 1. angående overnatting, transport, restaurantfirma eller fritidsaktiviteter på en bestemt dato eller i en viss periode;
 2. hvis levering har startet med uttrykkelig samtykke fra forbrukeren før avkjølingsperioden er utløpt;
 3. angående spill og lotterier.

Artikkel 9 - Prisen 

I løpet av gyldighetsperioden som er angitt i tilbudet, økes ikke prisene på produktene og/eller tjenestene som tilbys, med forbehold om prisendringer som følge av endringer i momsrater. 

I motsetning til forrige avsnitt, kan gründeren tilby produkter eller tjenester hvis priser er bundet av svingninger på finansmarkedet og som gründeren ikke har noen innflytelse, med variable priser. Denne trelldom til svingninger og det faktum at alle nevnte priser er målpriser er oppgitt med tilbudet. 

Prisøkninger innen 3 måneder etter avslutningen av avtalen er bare tillatt hvis de er et resultat av juridiske forskrifter eller bestemmelser.

Prisøkninger fra 3 måneder etter avslutningen av avtalen er bare tillatt hvis gründeren har fastsatt dette og :

 1. Dette er resultatet av juridiske forskrifter eller bestemmelser; eller
 2. Forbrukeren har myndighet til å kansellere avtalen med virkning fra den dagen prisøkningen starter.

Leveringsstedet finner sted på grunnlag av artikkel 5, første avsnitt, omsetningsskatteloven 1968 i landet der transport starter. Denne leveransen foregår utenfor EU i den nåværende leveransen. Etter dette vil post- eller budtjenesten bli brukt av merverdiavgift eller klaringskostnader hos kunden. Derfor vil ingen merverdiavgift bli siktet av gründeren.

Alle priser er underlagt utskrifts- og skrivefeil. Ingen ansvar aksepteres for konsekvensene av utskrifts- og skrivefeil. Med utskrifts- og skrivefeil er ikke gründeren forpliktet til å levere produktet i henhold til feil pris.

Artikkel 10 - Konformitet og garanti

Gründeren garanterer at produktene og/eller tjenestene er i samsvar med avtalen, spesifikasjonene som er angitt i tilbudet, de rimelige kravene til pålitelighet og/eller brukervennlighet og lovbestemmelsene som eksisterer på datoen for avslutningen av avtalen og/eller myndighetsreguleringene . Hvis avtalt, garanterer gründeren også at produktet er egnet for annet enn normalt bruk.

En garanti gitt av gründeren, produsenten eller importøren påvirker ikke

Juridiske rettigheter og påstander om at forbrukeren kan hevde seg mot gründeren på grunnlag av avtalen.

Eventuelle feil eller feil leverte produkter må rapporteres til gründeren skriftlig innen 14 dager etter levering. Retur av produktene må gjøres i originalemballasjen og i ny tilstand.

Gründerens garantiperiode tilsvarer fabrikkgarantiperioden. Gründeren er imidlertid aldri ansvarlig for den endelige egnetheten til produktene for hver enkelt applikasjon av forbrukeren, og heller ikke for noen råd med hensyn til bruk eller anvendelse av produktene.

Garantien gjelder ikke hvis:

Forbrukeren har reparert og/eller redigert produktene som er levert selv, eller har den reparert og/eller redigert av tredjeparter;

Produktene levert til unormale omstendigheter er blitt utsatt eller på annen måte uforsiktig behandlet eller er i strid med instruksjonene fra gründeren og/eller behandlet på emballasjen;

Mangelen er helt eller delvis resultatet av forskrifter som regjeringen har eller vil sette seg med hensyn til arten eller kvaliteten på de anvendte materialene.

Artikkel 11 - Levering og implementering

Gründeren vil observere størst mulig omsorg når man mottar og med implementering av produkter.

Med behørig overholdelse av det som er angitt i artikkel 4 i disse generelle vilkårene, vil selskapet utføre aksepterte ordrer med forfalt hastighet, men senest 30 dager, med mindre forbrukeren har sagt ja til en lengre leveringsperiode.

Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke kan utføres eller bare delvis utføres, vil forbrukeren varsle dette senest 30 dager etter at han har lagt inn ordren. I så fall har forbrukeren rett til å avslutte avtalen uten kostnader og rett til kompensasjon. 

I tilfelle oppløsning i samsvar med forrige avsnitt, vil gründeren Forbrukeren betalte så snart som mulig, men senest innen 14 dager etter oppløsning.

Hvis leveringen av et bestilt produkt viser seg å være umulig, vil gründeren gjøre en innsats for å gjøre en erstatningsartikkel tilgjengelig. Senest når levering vil det bli rapportert på en klar og forståelig måte at en erstatningsartikkel skal leveres.

For utskiftningsartikler kan ikke uttak av rettigheter ikke utelukkes. Kostnadene for en mulig returforsendelse er for gründerens konto.

Risikoen for skade og/eller tap av produkter hviler på gründeren frem til leveringsøyeblikket til forbrukeren eller en representant utpekt og kunngjort til gründeren, med mindre det eksplisitt var enige om noe annet. 

Artikkel 12 - Varighetstransaksjoner: Varighet, kansellering og utvidelse

Legge merke til

Forbrukeren kan til enhver tid kansellere en avtale som er inngått i en ubestemt periode, og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester med behørig overholdelse av avtalte avbestillingsregler og en varselperiode på høyst en måned .

Forbrukeren kan til enhver tid avbryte en avtale som har inngått en fast periode og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester mot slutten av den faste varigheten med behørig overholdelse av avtalt avbestillingsregler og et varsel periode på ti høyeste en måned.

Forbrukeren kan gjøre avtalene som er nevnt i de tidligere medlemmene:

Avbryt til enhver tid og er ikke begrenset til kansellering på et bestemt tidspunkt eller i en viss periode;

I det minste avbryte på samme måte som de har blitt inngått av ham;

Avbryt alltid med samme varselperiode som gründeren har bestemt seg for seg selv.

Utvidelse

En avtale som er inngått i en fast periode, og som strekker seg til regelmessig levering av produkter (inkludert strøm) eller tjenester, kan ikke stilltiende utvides eller fornyes for en viss varighet.

I motsetning til forrige avsnitt, er det en avtale som er inngått i en tid på en tid og som strekker seg til regelmessig levering av dag, nyheter og ukentlige magasiner og magasiner

Stifri utvidet for en viss varighet på maksimalt tre måneder, hvis forbrukeren kan kansellere denne utvidede avtalen innen utgangen av utvidelsen med en varselperiode på høyst en måned.

En avtale som er inngått i en fast periode, og som er rettet mot regelmessig levering av produkter eller tjenester, kan bare stilltiende utvides i en ubestemt periode

Hvis forbrukeren når som helst kan avbryte med en varselperiode på høyst en måned og en varselperiode på høyst tre måneder i tilfelle avtalen er arrangert, men mindre enn en gang i måneden, leverer dag, nyheter og Ukentlige magasiner og magasiner. 

En avtale med en begrenset varighet til ordnet regelmessig for å innføre dag, nyheter og ukentlige aviser og magasiner (prøve- eller introduksjonsabonnement) er ikke tacit fortsatte og slutter automatisk etter test- eller introduksjonsperioden. 

Dyrt

Hvis en avtale har en varighet på mer enn ett år, kan forbrukeren når som helst kansellere avtalen med en varselperiode på høyst en måned, med mindre rimelighet og rettferdighet motsetter kansellering før slutten av avtalt varighet.

Artikkel 13 - Betaling

I den grad det ikke er avtalt, må forbrukeren skyldig En tjeneste, denne perioden starter etter at forbrukeren har mottatt bekreftelsen av avtalen.

Forbrukeren har plikten til umiddelbart å rapportere unøyaktigheter i gitt eller uttalte betalingsdata til gründeren.

I tilfelle ikke -betaling fra forbrukeren, har gründeren rett til å belaste forbrukeren som er kjent for forbrukeren, med forbehold om juridiske begrensninger.

Artikkel 14 - Prosedyre for klager

Klager på gjennomføringen av avtalen må sendes til gründeren i sin helhet og tydelig definert innen 7 dager, etter at forbrukeren har funnet manglene.

Klager som er sendt til gründeren vil bli besvart innen en periode på 14 dager fra mottakspunktet. Hvis en klage krever en forutsigbar lengre behandlingstid, vil gründeren svare i løpet av 14 dager med en melding om mottakelse og en indikasjon når forbrukeren kan forvente et mer detaljert svar.

Hvis klagen ikke kan løses i gjensidig konsultasjon, vil det oppstå en tvist som er utsatt for tvisteløsningen.

En klage suspenderer ikke gründerens forpliktelser, med mindre gründeren indikerer noe annet skriftlig. 

Hvis en klage blir funnet å være godt grunnlagt av gründeren, vil gründeren, etter valget eller produktene levert, erstatte eller reparere den gratis.

Artikkel 15 - Tvister

Hollandsk lov gjelder utelukkende avtaler mellom gründeren og forbrukeren som disse generelle vilkårene og betingelsene forholder seg til. Selv om forbrukeren bor i utlandet.